Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10284/1497
Título: Antropoloxía e literatura oral
Autor: Pereiro Pérez, Xerardo
Data: 1999
Editora: Edições Universidade Fernando Pessoa
Citação: Antropológicas. Porto. ISSN 0873-819X. 3 (1999) 71-77.
Relatório da Série N.º: Antropológicas
3
Resumo: A proposta realizada neste traballo fai de altovolante dalgunhas reflexións que creo fundamentais para seguir camiño na investigación da literatura oral. A miña perspectiva é a da antropoloxía sociocultural, pero afecta nun sentido máis amplo ao conxunto das disciplinas sociais e humanísticas que abordan o tema da literatura oral e da oralidade en xeral. É evidente que a literatura aporta datos sobre a organización social, o estilo de vida e a Cultura dunha sociedade no pasado e no presente (1). En particular a literatura oral, é dicir, a que se transmite oralmente aínda que ás veces a encontremos escrita, é un vector privilexiado para captar os imaxinarios colectivos do grupo humano que a crea, os seus valores, as súas moralidades e crenzas. The paper presents some lines of thought considered to be fundamental in the study of oral literature. The perspective followed is one marked by socio/cultural anthropology, but one that is also related to all of those Social Sciences and Humanities that analyse oral traditions. Literature gives us data on social organization, on the life style and culture of a social group, both past and present. Oral literature, in particular, is a extremely suitable vehicle for reaching the collective imaginary of the group that creates it. (1) Fribourg, J.(1995): "Literatura oral y antropología", en Lisón Tolosana, C. (comp.): Antropología y Literatura. Zaragoza: Gobierno de Aragón, p. 37.
URI: http://hdl.handle.net/10284/1497
ISSN: 0873-819X
Aparece nas colecções:Nº 03 (Jun. 1999)

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
71-77.pdf2,4 MBAdobe PDFVer/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Degois 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.